Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 975
  • Tất cả: 255 423
Đăng nhập
Công văn số 2890/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 8/12/2015 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 2890 /SLĐTBXH-PCTNXH

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định
số 2731/QĐ-UBND ngày 04/12/2015
 của Ủy ban nhân dân thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2015 
                                Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 về việc hỗ trợ thí điểm kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội trên địa bàn thành phố.
Để triển khai thực hiện Quyết định trên được kịp thời, hiệu quả; vận động được đông đảo người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tập trung tại các Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, góp phần hạn chế tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng Công an quận, huyện xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố trên địa bàn quận, huyện; tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Quyết định số 2731/QĐ- UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn này đến các ban, ngành, đoàn thể, Công an quận, huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn;
2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã): Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và các nội dung của hướng dẫn này đến mọi người dân, nhất là các gia đình có người nghiện ma túy để đảm bảo mọi người được biết và tham gia vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội, Trường Lao động xã hội Thanh Xuân ( sau đây gọi tắt là Trung tâm); phân công cán bộ đến các gia đình có người nghiện ma túy tuyên truyền, tư vấn, vận động và hướng dẫn cụ thể để người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm được kịp thời;
3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Trung tâm hướng dẫn các gia đình và người nghiện ma túy lập hồ sơ người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại các Trung tâm trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo các nội dung cụ thể sau:
3.1.Phạm vi, đối tượng áp dụng:
Người nghiện ma túy có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng (không áp dụng đối với người tỉnh khác) được cơ quan có thẩm quyền xác định rõ tình trạng nghiện ma túy và loại ma túy sử dụng tự nguyện xin được cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng được hỗ trợ kinh phí cai nghiện 03 tháng.
3.2.Thời gian áp dụng:
- Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/12/2016;
- Mỗi đối tượng chỉ được áp dụng tối đa là 02 lần (mỗi lần 03 tháng).
3.3. Về thủ tục hồ sơ và công tác tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội:
3.3.1. Thủ tục, hồ sơ:
a.Về hồ sơ gồm:
- Đơn của người nghiện ma túy tự nguyện xin được cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm; đối với người chưa thành niên phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ (theo mẫu đính kèm). Đơn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn;
- Bản sơ yếu lý lịch tự khai của người nghiện (áp dụng theo biểu mẫu số 01 quy định tại Thông tư 14/2014/TT- BLĐTBXH ngày 12/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) (theo mẫu đính kèm);
- Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (có công chứng);
- Phiếu xác định tình trạng nghiện ma túy (theo mẫu đính kèm) (nếu có);
b. Về thủ tục:
Hồ sơ của người nghiện ma túy xin được cai nghiện tự nguyện được gửi đến Trung tâm. Khi nhận được hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định trên, Giám đốc Trung tâm xem xét ra quyết định tiếp nhận.
Trường hợp trong hồ sơ chưa có Phiếu xác định tình trạng nghiện ma túy, Giám đốc Trung tâm tổ chức xác định tình trạng nghiện theo quy định, nếu kết luận người xin cai nghiện tự nguyện có nghiện ma túy, ra quyết định tiếp nhận.
3.3.2. Các Trung tâm chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, bố trí nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm:
- Kiện toàn Đội quản lý cai nghiện tự nguyện đã có sẵn tại các Trung tâm, sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có, đảm bảo không tăng định biên, không tuyển dụng mới, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
- Sau khi đối tượng đã hoàn thành thời gian cai nghiện 03 tháng, Trung tâm cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm cho người cai nghiện và gửi một bản cho Ủy ban nhân dân xã nơi người nghiện ma túy cư trú để thực hiện công tác quản lý, giúp đỡ sau cai nghiện.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tham mưu triển khai thực hiện, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện và các cơ quan liên quan theo dõi công tác triển khai thực hiện ở các địa phương và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố;
Trong quá trình triển khai thực hiện hướng dẫn, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Trung tâm và các đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP;
- VP UBND TP;
- CATP, Sở YT, Sở TC;
- GĐ, PGĐ Nguyễn Thị Tâm;
- CCPCTNXH, P.KH- TC;
- Phòng LĐTBXH các quận, huyện;
-TT GDLĐXH số 2, TT GDLĐXH,
T.LĐXH Thanh Xuân;
- Lưu: VT.
 

GIÁM ĐỐC


( Đã ký)


Nguyễn Bách Phái 


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Dán ảnh 4x6 cm
(có dấu giáp lai của UBND xã phường, thị trấn) 

 


                  
            ĐƠN TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN, CHỮA TRỊ TẠI TRUNG TÂM


                Kính gửi: Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội …………………
                ……………………………………………………………………..…

Tên tôi là:…… ………………….Sinh ngày…...tháng….năm……………
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………
CMND số: ……..……..…… Ngày cấp …/…/… Nơi cấp…….…….……........
Tôi bị mắc nghiện ma tuý từ năm ...........hiện nay tôi đang nghiện ma tuý loại ........................... bằng hình thức (hút, hít, nuốt, chích ...............).
( Nếu đã cai nghiện tại Trung tâm hoặc tại gia đình thì nêu:Tôi đã cai nghiện tại Trung tâm……………………….,số lần…. ,ngày….tháng…năm……? và cai nghiện tại ………………………số lần, ngày…tháng…. năm……..?...............................................)
Nay tôi làm đơn này xin được vào Trung tâm………………………….. …………để cai nghiện ma tuý theo hình thức tự nguyện với thời gian cai nghiện là: 03 tháng.
Tôi xin cam kết thực hiện đúng nội quy, quy định về quy trình và thời gian cai nghiện của Trung tâm, không xin ra trước thời hạn nêu trên, nếu vi phạm tôi xin chấp hành các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước và Trung tâm.
Kính đề nghị Trung tâm xem xét, giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA
UBND XÃ, PHƯỜNG
……………………….. 
 

…………….Ngày……tháng……….năm…….

NGƯỜI LÀM ĐƠN
( ký, ghi rõ họ và tên)
 CHA/MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ
(Đối với người chưa thành niên)
( ký, ghi rõ họ và tên)                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                       ---------------

                               BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: .............................................................. Giới tính: nam/nữ
2. Tên gọi khác: ......................................................................................................
3. Sinh ngày ….. tháng ….. năm ...........
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Chỗ ở hiện nay (địa chỉ nơi cư trú: ...........................................................................
...........................................................................................................................................
6. Số CMND: ………………………… cấp ngày …../ ……/….. nơi cấp ......................
7. Con ông: …………………………………… Con bà: .................................................
Thường trú tại: ..................................................................................................................
8. Trình độ văn hóa: ..........................................................................................................
9. Trình độ đào tạo (trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học hoặc tên ngành đào tạo): ..................................................................................................................................
10. Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp đang làm, không có ghi không)4 ..........................
11. Việc làm (ghi có việc làm ổn định hoặc không có việc làm ổn định):
12. Tiền án (ghi rõ số lần, không có ghi không): .............................................................
13. Tiền sự (ghi rõ số lần, không có ghi không): .............................................................
14. Loại ma túy đã sử dụng (ghi tên loại ma túy sử dụng): .............................................
15. Hình thức sử dụng ma túy (nuốt, chích, hít): ..............................................................
16. Thời điểm sử dụng ma túy lần đầu (ghi tháng, năm):.................................................
17. Thời điểm chích ma túy lần đầu (ghi tháng, năm): ....................................................
18. Đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy (ghi rõ số lần, không có ghi chưa): …………………………………………………………………………
19. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy lần gần đây nhất (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ra quyết định): ........................................................................................................................................................
20. Đã cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng (ghi rõ số lần, không có ghi chưa):.................
21. Quyết định quản lý cai nghiện tại gia đình hoặc Quyết định cai nghiện tại cộng đồng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ra quyết định): ........................................................................................................................................................
22. Đã bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (ghi rõ số lần, không có ghi chưa): ………………………..
23. Tham gia điều trị nghiện bằng Methadone (có hoặc không):....................................
Nếu có, thời điểm đưa ra khỏi chương trình điều trị nghiện bằng Methadone (ghi rõ ngày, tháng, năm):


XÁC NHẬN CỦA
UBND XÃ, PHƯỜNG
 

…………..Ngày……. tháng…….. năm………

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH (1)
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 Ghi chú: (1) Nếu người nghiện dưới 18 tuổi thì phải có xác nhận và chữ ký của người giám hộ.(Theo mẫu số 02 tại Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 09 tháng 7 năm 2015 Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy)ĐƠN VỊ…….. 
--------------- 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……… .….. (1), ngày …… tháng …… năm ..… 
                           PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ
               Về việc xác định tình trạng nghiện ma túy


Kính gửi: Công an(2)....................................................................................................
Căn cứ hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy đối với ông (bà)(3)……........
……………………………………………………………………………………………
Tôi tên là(4)…………………Chức danh……………….Đơn vị công tác………………
Xác định ông(bà)(3)……………………..Năm sinh.......................................................
Địa chỉ thường trú........................................................................................................
Số Chứng minh nhân dân (nếu có)...............................................................................
Có nghiện ma túy, tên loại ma túy sử dụng..................................................................
.....................................................................................................................................
Không nghiện ma túy:…………………………………………………………………….


                                                      Y sĩ /Bác sĩ
                                       xác định tình trạng nghiện ma túy
                                                 (ký tên, ghi rõ họ, tên)

1 Địa danh
2 Tên xã, phường, thị trấn
3 Họ và tên người được xác định tình trạng nghiện ma túy
4 Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác của người xác định tình trạng nghiện ma túy;
(Ghi chú: Phiếu trả lời kết quả này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Công an xã, phường nơi quản lý đăng ký hộ khẩu thừng trú của người nghiện, 01 bản lưu hồ sơ đi cai nghiện tự nguyện).SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM … 

Số: …/QĐ-TTGDLĐXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………, ngày ... tháng ... năm..... 

 
                                                    QUYẾT ĐỊNH
               V/v tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện

             GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ………………..

- Căn cứ Quyết định số …./QĐ - UBND ngày … tháng …. năm …. của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thành lập Trung tâm………………….;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT - BLĐTBXH - BCA ngày 06/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
- Căn cứ Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định hỗ trợ thí điểm kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội trên địa bàn thành phố;
- Căn cứ phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy của ông/bà…………………………….. do Y sỹ/ Bác sỹ ………………………….ký ngày….tháng…..năm……….
- Theo đề nghị của ông/bà: …………………..….. Sinh ngày: .…/…./……
CMND số: …….......…..….. Ngày cấp …../…../……. Nơi cấp …………………
Trú tại: …………………………………………………………………………;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Tiếp nhận ông/bà …………………..…………..... vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Trung tâm trong thời gian 03 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 2. Ông/bà ……………….……….....…….. và gia đình (với người chưa thành niên) có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của pháp luật về cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm và nội quy, quy chế của Trung tâm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày .... tháng …. năm …..
Điều 4. Quyết định này được đồng gửi cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi ông/bà ………………........................ cư trú để phối hợp thực hiện.
Điều 5. Trưởng phòng …………………………….…..….……………....., ông/bà …………..........……..………. và gia đình ( đối với người chưa thành niên) có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4, điều 5;
- Lưu: VT, Hồ sơ. 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM ……..

Số: /GCN-TTGDLĐXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......... ngày.........tháng.........năm ......... 

                                    GIẤY CHỨNG NHẬN
            Đã hoàn thành việc cai nghiện, chữa trị tự nguyện

          GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI ……….

Chứng nhận Ông (Bà): .................................................; Tên gọi khác: ............
Sinh năm: ..............................................................................................................
Nơi cư trú: ...........................................................................................................
Đã hoàn thành việc cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội …. thời gian ....... tháng kể từ ngày ....... tháng ...... năm 201…... đến ngày ..... tháng ..... năm ….... theo Quyết định số: ................................. ngày.......... tháng …..........năm ...............của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội……………………………………....
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ khi về địa phương, người đã chấp hành xong thời hạn cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm có lai lịch nêu trên phải đến trình diện chính quyền địa phương nơi cư trú.
Giấy chứng nhận này được lập thành 03 bản, 01 bản lưu lại Trung tâm, 01 bản gửi cho người cai nghiện, 01 bản gửi UBND xã, phường, thị trấn nơi người nghiện cư trú./.


                                                                                           GIÁM ĐỐCChi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hải Phòng
Địa chỉ: Số 1 Lương Văn Can, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email: chicucpctnxh@haiphong.gov.vn
Giấy phép số: 04/GP-STTTT, ngày 05-6-2018, Sở Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Thanh Tùng - Chi cục trưởng, Trưởng Ban biên tập
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng