Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 84
  • Trong tuần: 976
  • Tất cả: 255 424
Đăng nhập
Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 1653/QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải phòng, ngày 07 tháng 10 năm 2010                                                                 QUYẾT ĐỊNH
                                  Về việc phê duyệt Đề án “Triển khai thí điểm mô hình xã hội hóa
                                 Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”

                                                  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006
Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);
Căn cứ văn bản của Văn phòng Chính phủ số 35/TB-VPCP ngày 04/02/2010 và số 119/TB-VPCP ngày 14/5/2010 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho phép thành phố Hải Phòng triển khai thí điểm mô hình xã hội hóa điều trị Methadone
Căn cứ Quyết định số 5073/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của bộ y tế về việc phê duyệt Đề án “Triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh”;
Căn cứ công văn số 1490/BYT-AIDS ngày 18/3/2010 của Bộ Y tế về việc xây dựng Kế hoạch mở rộng chương trình điều trị Methadone tại Thành phố Hải Phòng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2122/TTr-LĐTBXH-PCTNXH ngày 16/9/2009.

                                                                   QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt Đề án “Triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” do Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập ngày 20/7/2010 (kèm theo Quyết định nhưng nội dung chủ yếu sau:

1.Mục tiêu:
1.1: Mục tiêu chung: Cung cấp dịch vụ điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho những người nghiện các chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia; góp phần làm giảm đối tượng nghiện các chất dạng thuốc phiện trong cộng đồng, giảm lây nhiễm HIV và một số bệnh liên quan trong nhóm người nghiện các chất dạng thuốc phiện và từ nhóm nghiện các chất dạng thuốc phiện ra cộng đồng; cải thiện sức khỏe; phục hồi nhân cách; khả năng học tập, làm việc; chất lượng cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Triển khai thí điểm mô hình xã hội hóa điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho khoảng 300 người nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn thành phố tự nguyện tham gia điều trị.
- Giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV, giảm các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng tham gia điều trị;
- Giảm tần suất sử dụng và tiến tới ngừng sử dụng các chất dạng thuốc phiện trong nhóm đối tượng tham gia điều trị;
- Hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho người tham gia điều trị;
- Giảm dần chi phí quản lý và chi phí cấp phát thuốc Methadone miễn phí từ nguồn tài trợ và nguồn ngân sách thành phố cho chương trình điều trị Methadone, tiến tói người tham gia điều trị Methadone tự chi trả toàn bộ chi phí điều trị;
2. Nguyên tắc triển khai đề án:
- Tuân thủ các nguyên tắc về tổ chức bộ máy, quản lý thuốc Methadone, quy trình điều trị và quản lý người tham gia điều trị Methadone theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Y tế;
- Đối tượng tự nguyện tham gia điều trị Methedone đóng góp một phần chi phí điều trị theo lộ trình quy định;
- Hoạt động xã hội hóa của cơ sở điều trị Methadone theo nguyên tắc hoạch toán không lợi nhuận. Chi phí đóng góp của người tham gia điều trị chỉ bao gồm các khoản chi phí hợp lý cho công tác quản lý, điều trị, đã được giảm trừ các nguồn tài trợ và hỗ trợ từ ngân sách và được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo từng giai đoạn;
- Kết hợp công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở điều trị với các hoạt động quản lý đối tượng tại cộng đồng; Tư vấn; giáo dục; hướng nghiệp; dạy nghề; tạo việc làm nhằm nâng cao sức khỏe, phục hồi nhân cách; khả năng học tập, làm việc và chất lượng cuộc sống cho người tham gia điều trị.
3. Đơn vị thực hiện Đề án: Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
4. Địa điểm triển khai: Tại số nhà 125 ngõ 109, đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An.
5. Thời gian triển khai thí điểm: Từ năm 2010 đến năm 2013.
6. Kinh phí:
- Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm một số thiết bị văn phòng (cùng với nguồn hỗ trợ mua sắm trang thiết bị chuyên môn ban đầu của nhà tài trợ) để cở sở đủ điều kiện triển khai hoạt động; hỗ trợ một phần chi phí thường xuyên, tiền lương và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên của cơ sở điều trị Methadone trong một số năm đầu.
- Các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí mua sắm trang thiết bị chuyên môn ban đầu, tập huấn, đào tạo chuyên môn, mua thuốc Methadone trong giai đoạn đầu.
- Nguồn thu từ người tham gia điều trị:
+ Giai đoạn đầu (Khi nhà tài trợ hỗ trợ tiền mua thuốc Methadone); nguồn thu để chi trả một phần lương và phụ cấp của cán bộ, nhân viên theo chế độ, chính sách hiện hành và một phần chi phí duy trì hoạt đông thường xuyên của cơ sở điều trị;
+ Giai đoạn sau: (Khi các nhà tài trợ không còn hỗ trợ tiền mua thuốc Methadone): Nguồn thu để chi trả một phần lương và phụ cấp của cán bộ, nhân viên; chi phí mua thuốc Methadone và chi phí duy trì hoạt động thường xuyên của cơ sở điều trị.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:
1. Sở lao động Thương binh và Xã hội:
- Trình duyệt bổ sung chức năng nhiệm vụ thực hiện chương trình Methadone cho Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng
- Chỉ đạo Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng triển khai thực hiện Đề án theo đúng các nội dung đã được duyệt tại điều1 Quyết định này, các quy định hiện hành của Nhà nước về phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, các quy định chuyên môn của Bộ Y tế về triển khai thực hiện chương trình điều trị Methadone; xây dựng mức thu ban đầu và những năm tiếp theo, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định;
- Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện, làm cơ sở để đề xuất phương án hàn thiện Đề án nhằm duy trì bền vững và mở rộng mô hình xã hội hóa; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ y tế,và Ủy ban nhân dân thành phố.
2.Sở y tế: Chỉ đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và các phòng, ban chuyên môn của Sở phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn y tế trong quá trình Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng triển khai thực hiện đề án theo đúng quy định hiện hành.
3. Sở Nội vụ: Thẩm định và trình duyệt bổ sung nhiệm vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng, phối hợp với Sở lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính đề xuất giao bổ sung chỉ tiêu biên chế và lao động hợp đồng cho Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ này, trình Hội đồng nhán dân và Ủy ban nhân dân thành phố.
4. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí cho Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng đầu tư sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, hỗ trợ một phần kinh phí chi thường xuyên, tiền lương, phụ cấp của cán bộ, nhân viên Trung tâm trong một số năm đầu, thẩm định mức thu theo từng giai đoạn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.
5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công an thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn giám sát Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng thực hiện theo quy định.
6. Đối với người nghiện ma túy và gia đình them gia điều trị Methadone: Có đơn cam kết chấp hành các quy định của Nhà nước và nội quy của cơ sở điều trị, tuân thủ các quy trình chuyên môn trong quá trình điều trị, không bỏ trị, không sử dụng ma túy, không vi phạm pháp luật; đóng góp đầy đủ kinh phí điều trị hàng tháng cho cơ sở theo mức được duyệt.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an thành phố, Giám đốc kho bạc Nhà nước thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Kiến An, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội và Giám đốc Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng căn cứ quyết định thi hành./. 

                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
                                                                        KT.CHỦ TỊCH
                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                            (đã ký)

                                                                        Hoàng Văn Kể

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hải Phòng
Địa chỉ: Số 1 Lương Văn Can, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email: chicucpctnxh@haiphong.gov.vn
Giấy phép số: 04/GP-STTTT, ngày 05-6-2018, Sở Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Thanh Tùng - Chi cục trưởng, Trưởng Ban biên tập
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng